เว็ปไซต์ครูวัลลภดอทคอม ยินดีต้อนรับ
รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนองครักษ์ทั้งหมด
โรงเรียนองครักษ์ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557  " เว็ปไซต์ครูวัลลภดอทคอม  รวดเร็ว ทันใจ ไม่ตกข่าว "
                                                                                                                                            หายไปอีกหนึ่งคน  เราคงต้องสู้กันต่อไปครับ...
                                                                                                                                        
                                                                       ครูกัลยา  ทรัพย์ดีมีเจริญ                            ครูวัลลภ  นวกุล (Jadej)                           ครูภาณุวัฒน์  ปัดกอง
                                                   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย                      รองหัวหน้าฯ / ประชาสัมพันธ์                         สารสนเทศหมวด
                                                   มุมความรู้ / วิจัยในชั้นเรียน                        มุมความรู้ / วิจัยในชั้นเรียน                    มุมความรู้ / วิจัยในชั้นเรียน

                                                                                            ครูจารุวี นวนสำเนียง วิชาการกลุ่มสาระฯ                            
                                                             ครูเนติกาญจน์  ปักษาศร                              ครูจารุวี  นวนสำเนียง                              ครูณัฐพล  จันทร์งาม
                                                               เลขานุการ                                                 วิชาการ                                          สารสนเทศหมวด
                                                   มุมความรู้ / วิจัยในชั้นเรียน                  มุมความรู้ / วิจัยในชั้นเรียน (รอข้อมูล)      มุมความรู้ / วิจัยในชั้นเรียน (รอข้อมูล)                                                                                                                                      
                                                                                                                            
                                                                                        นายอภิชาติ  จีระวุฒิ                                                              นายวีระพงศ์  เดชบุญ
                                                    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7
                                                                                                                                                     (นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว)

                                                                     
                                               
         นายนิวัฒน์ พัฒนไพบูลย์                     นายทวีป  จิระโร                          นายชลิน  หมื่นหนู                    นางสาวสุภาภรณ์  เพาะบุญ               นางสาวสุกัญญา  เพาะบุญ
    ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์                  รองฯฝ่ายบุคคล                         รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป               รองฯฝ่ายแผนและงบประมาณ                  รองฯฝ่ายวิชาการ

นายวัลลภ นวกุล (Jadej Jaidiew)
ตำแหน่งครู คศ.๒
วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(มือสมัครเล่นทำแก้เซ็ง อิอิ)

ติดต่อ...09-1882-7370
Website counter
Share
          
                       นายอภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
         
                      นายวีระพงศ์ เดชบุญ
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                  มัธยมศึกษา เขต7
   
      
                 นายนิวัฒน์  พัฒนไพบูลย์
          ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

                             ประวัติส่วนตัวโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
โรงเรียนองครักษ์
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา
โรงเรียนเมืองนครนายก
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
โรงเรียนเลขธรรมกิติต์วิทยาคม
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์


ครูกัลยา ทรัพทย์ดีมีเจริญ
ครูวัลลภ นวกุล
ครูภาณุวัฒน์ ปัดกอง
ครูเนติกาญจน์ ปักษาศร
ครูจารุวี นวนสำเนียง (รอข้อมูล)
ครูณัฐพล  จันทร์งาม (รอข้อมูล)           คำเตือน...การเล่นหวยอาจทำให้
  สถานภาพทางการเงินลดลง โปรดระมัดระวัง
    ด้วยความปรารถนาดีจาก..Jadej Jaidiew

ปัจฉิมนิเทศ อำลาอาลัย
นักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 โรงเรียนองครักษ์
21 กุมภาพันธ์ 2557
คลิกเพื่อดูภาพ 
 

ทัศนศึกษาวัดพระบาทน้ำพุ,วัดถ้ำกระบอก
ตามโครงการค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 กุมภาพันธ์ 2557
คลิกเพื่อดูภาพ 

 
โครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
12-13 กุมภาพันธ์ 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนองครักษ์
คลิกเพื่อดูภาพ
 
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนองครักษ์ นครนายก
11 กุมภาพันธ์ 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
 
งานคืนสู่เหย้าชาวองครักษ์
8 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สนามโรงเรียนองครักษ์
คลิกเพื่อดูภาพ
 


ขอขอบคุณลูกๆนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
และเสียสละเวลาให้กับโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

คลิกเพื่อดูภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ทำเนียบรัฐบาล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมสรรพากร
สำนักงาน กบข.
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร
ครูไทยดอทอินโฟ
ครูบ้านนอกดอทคอม

Hotmail.com
Gmail.com
Thaimail.com


แบบ ลส. ๑            แบบ ลส. ๒
แบบ ลส ๓             แบบ ลส. ๔
แบบ ลส. ๕            แบบ ลส. ๖         
แบบ ลส. ๗           แบบ ลส. ๘
แบบ ลส. ๙          แบบ ลส. ๑๐
แบบ ลส. ๑๑          แบบ ลส. ๑๒
แบบ ลส. ๑๓          แบบ ลส. ๑๔
แบบ ลส. ๑๕          แบบ ลส. ๑๖
แบบ ลส. ๑๗          แบบ ลส. ๑๘
แบบ ลส. ๑๙
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนองครักษ์ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
คลิกเพื่อดูภาพ
พิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖
คลิกเพื่อดูภาพ
พิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
คลิกเพื่อดูภาพ
เว็ปไซต์นี้จัดทำโดย...นายวัลลภ นวกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และข่าวอื่นๆที่เห็นสมควรและเพื่อฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์
โดย...ใช้งบประมาณส่วนตัว สนใจติดต่อประชาสัมพันธ์ได้ฟรี " รวดเร็ว ทันใจ ไม่ตกข่าว "